Regulamin \

Regulamin korzystania z serwisu Lubieseks.pl

I. Wstęp

Strona Lubieseks.pl, udostępniona pod adresem www.Lubieseks.pl, poświęcona jest tematyce seksu w życiu człowieka i przeznaczona jest dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia, które pragną powiększyć swoją wiedzę na temat seksualności oraz podzielić się opinią na ten temat. Celem serwisu jest prezentowanie rzetelnej wiedzy na temat życia i zdrowia seksualnego człowieka oraz umożliwianie użytkownikom strony wymiany własnych doświadczeń. Właścicielem strony jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych, (dalej: Polpharma)

Odwiedzając stronę www.Lubieseks.pl robisz to dobrowolnie i akceptujesz poniższy Regulamin użytkowania strony oraz naszą Polityką prywatności. Strona udostępniana jest każdemu użytkownikowi, z zastrzeżeniem, że treści znajdujące się na stronie przeznaczone są dla osób powyżej 18 roku życia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu strony i zasad Polityki prywatności, rekomendujemy okresowe zaglądanie do niniejszego dokumentu, celem zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

II. Prawa autorskie do treści na stronie

Właścicielem praw autorskich do strony (w tym wszelkich tekstów na niej się znajdujących, zdjęć, grafik, logo, materiałów video, ikon przycisków, całości oprogramowania oraz znaków handlowych) jest Polpharma lub osoby fizyczne bądź prawne współpracujące z Polpharma. Informacje pochodzące ze strony są chronione zgodnie z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym.

III. Dostęp do witryny

Strona jest udostępniana bezpłatnie użytkownikom Internetu i może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych. Korzystanie ze strony nie wymaga rejestracji (za wyjątkiem czynnego korzystania z Forum – publikacji postów na Forum).

Niedozwolone jest komercyjne wykorzystywanie witryny i jej zawartości, w tym zbieranie danych na temat użytkowników strony za pomocą oprogramowania. Informacji pochodzących ze strony nie można zbierać, odtwarzać, kopiować, sprzedawać i wykorzystywać w jakikolwiek komercyjny sposób bez pisemnej zgody Polpharma. Niedozwolone jest używanie "tekstu ukrytego" w tym metaznaczników, wykorzystujących nazwę strony lub znaki handlowe dostępne na stronie.

Użytkownicy mogą tworzyć hiperłącza do strony Lubieseks.pl, pod warunkiem, że nie opisują Lubieseks.pl lub Polpharma w sposób nieprawdziwy, obraźliwy, mylący lub inny uznany przez Polpharma za nieodpowiedni i niepożądany.

Użytkownikowi, który naruszy niniejszy regulamin automatycznie zostają cofnięte powyższe prawa do użytkowania strony.

IV. Dane udostępniane przez użytkowników

Jakiekolwiek podane lub udostępnione dane (np. podczas rejestracji) będą przetwarzane przez właściciela strony zgodnie z polityką prywatności. W procesie rejstracji zbieramy wyłącznie informację o adresie e-mail, nicku, oraz płci użytkownika). Dane te przechowujemy zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)].

Podane dane (adresy e-mail) są widoczne wyłącznie dla właściciela serwisu Lubieseks.pl (i podwykonawców opiekujących się stroną) i nie są widoczne dla innych użytkowników strony, chyba, że dany użytkownik dobrowolnie umieści swoje imię i nazwisko lub inne swoje dane na stronie (np. w opisie do zamieszczonego przez siebie komentarza). Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

V. Rejestracja w serwisie

Dokonując rejestracji w serwisie podajesz swój adres e-mail oraz wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną treści pochodzących od administratorów serwisu w kwestiach związanych z działaniem serwisu i Forum. W każdej chwili możesz zrezygnować z konta w serwisie, wysyłając w tym celu e-mail na adres (rejestracja@lubieseks.pl).

VI.Korespondencja od użytkowników

Użytkownicy korzystający ze strony Lubieseks.pl mogą wysyłać swoje uwagi i inne wiadomości za pomocą poczty e-mail i innych mechanizmów kontaktowych udostępnionych na stronie. Treść wiadomości wysyłanych przez użytkowników nie może być nielegalna (np. zawierać gróźb), wzywająca do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagująca przemoc lub nawołująca do naruszania prawa, nieprzyzwoita, zniesławiająca, szkodliwa, zawierać wirusów, ofert handlowych, listów łańcuszków i innej formy spamu oraz nie może naruszać praw autorskich.

Użytkownicy odwiedzający stronę zobowiązani są do podania prawdziwego adresu e-mail. Zabronione jest podszywanie się pod firmy lub osoby trzecie. Polpharma zastrzega sobie prawo do edycji, usuwania i moderacji nadsyłanych przez użytkowników wiadomości.

VII.Materiały nadsyłane przez użytkowników

Zamieszczając jakiekolwiek informacje lub materiały na stronie Lubieseks.pl (np. komentarze lub filmy, pytania do specjalisty) pozwalasz jednocześnie na ich publiczne udostępnienie na stronie.

Użytkownicy nadsyłający swoje materiały poświadczają, że są autorami danej pracy i posiadają oraz będą posiadać w trakcie całego okresu umieszczenia przez nich pracy w serwisie Lubieseks.pl wszelkie konieczne prawa, licencje i zgody wymagane przez prawo w celu udostępniania ww. materiału w serwisie.

Użytkownik zachowuje prawa własności do nadsyłanych przez siebie materiałów na stronę, ale jednocześnie przyznaje ograniczone prawa właścicielowi strony oraz użytkownikom strony Lubieseks.pl na zasadach poniższej licencji:
  • użytkownik udziela prawa do korzystania z materiału zamieszczonego przez siebie w serwisie Lubieseks.pl na zasadach niewyłączne, bezpłatnej, zbywalnej licencji nieograniczonej terytorialnie;
  • użytkownik udziela prawa do powielania, rozpowszechniania, edytowania, udostępniania poza internetem oraz opracowywania utworów zależnych na bazie umieszczonego przez siebie materiału w celach prowadzenia i promocji strony Lubieseks.pl (w tym promocji całości strony Lubieseks.pl lub jej części przy pomocy umieszczonego przez użytkownika materiału, fragmentów materiału lub utworu zależnego powstałego na bazie umieszczonego przez użytkownika materiału);
  • użytkownik udziela prawa do korzystania z zamieszczonego przez siebie materiału na stronie Lubieseks.pl każdemu użytkownikowi strony, tj. odtwarzania umieszczonych filmów i oglądania innych zamieszczonych materiałów
  • użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej licencji i wykasowania materiałów nadesłanych przez siebie do serwisu Lubieseks.pl, w celu wykasowania materiałów użytkownik proszony jest o kontakt z administratorem strony [podać mail]. Z chwilą usunięcia materiałów umieszczonych na stronie przez użytkownika wygasają prawa licencyjne do umieszczonych przez niego materiałów. Wyjątek stanowią komentarze umieszczane przez użytkownika w serwisie - w ich przypadku udzielana licencja jest nieodwołalna i nieograniczona w czasie.

Użytkownik zamieszczając swoje materiały zawierające wizerunek innych osób fizycznych poświadcza, że uprzednio uzyskał zgody na wykorzystanie wizerunku tych osób, w szczególności poprzez jego rozpowszechnienie w sieci Internet. Użytkownik zamieszczając swoje materiały zawierające jego własny wizerunek wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, w szczególności w sieci Internet.

Użytkownicy zamieszczający swoje materiały na stronie publikują je wyłącznie na własną odpowiedzialność. Polpharma nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na witrynie przez użytkowników. Zastrzegamy sobie również prawo do edycji, modyfikacji, skracania i usuwania treści nadsyłanych przez użytkowników.

W przypadku naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osoby trzeciej (fizycznej lub prawnej) przez Użytkownika strony, osoba której prawa zostały naruszone jest proszona o przesłanie dokładnych informacji na temat naruszenia.

Zasady techniczne nadsyłania filmów do serwisu Lubieseks.pl określa dokument Zasady nadsyłania filmów.

VIII. Treści niedopuszczalne

Za niedopuszczalne uznaje się umieszczane na stronie przez użytkowników treści (tekstowe, graficzne, dźwiękowe, video lub inne) sprzeczne z prawem, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady niniejszego regulaminu lub powszechnie przyjęte zasady korzystania z serwisów internetowych (netykiety). W szczególności zabronione jest umieszczanie. nielegalnych (np. gróźb), treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc lub nawołujących do naruszania prawa, nieprzyzwoitych, zniesławiających, szkodliwych, zawierających wirusy, ofert handlowych, listów łańcuszków i innej formy spamu oraz treści naruszających prawa autorskie Niedopuszczalne jest łamanie praw osób trzecich poprzez umieszczanie materiałów naruszających dobra osób trzecich chronione prawem.

Zabronione jest także wykorzystywanie przez użytkowników strony do działalności komercyjnej: promocji i reklamy towarów i usług za pomocą umieszczanych treści.

IX. Gwarancja jakości materiałów dostępnych na stronie

Porady i inne treści dostępne na stronie staramy się przygotowywać niezwykle starannie, przy współpracy specjalistów w danej dziedzinie. Jednak nie gwarantujemy dokładności i bezbłędności umieszczonych danych oraz nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania z dostępnych na stronie porad i opisów. Nie gwarantujemy również poprawnego technicznie działania strony (ani serwerów strony) i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania strony. Użytkownicy używają strony na własne życzenie i ryzyko.

X. Zmiany regulaminu

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2009 do odwołania. Polpharma zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie i Polityce prywatności strony oraz Zasadach nadsyłania materiałów multimedialnych na stronę. O fakcie zmiany regulaminu nie musi dodatkowo powiadamiać użytkowników strony. Użytkownik ma prawo wglądu w niniejszy Regulamin i w przypadku zmiany Regulaminu do złożenia w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu oświadczenia o braku akceptacji zmienionej treści Regulaminu. Oświadczenie takie traktowane będzie jako rezygnację z usług serwisu Lubieseks.pl. Oświadczenie powinno być złożone drogą elektroniczną na adres kontakt@Lubieseks.pl.
najczęściej czytane
najczęściej komentowane
cytat tygodnia
pozycja 69 też jest bardzo fajna
W WĄTKU: Pozycje seksualne
roberto67